Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Предоставяне на консултантски услуги на Община Цар Калоян за кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с работно заглавие „Реконструкция на водопроводната мрежа в село Езерче, община Цар Калоян“.

01.04.2016 10:03:11

Предоставяне на консултантски услуги на Община Цар Калоян за кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с работно заглавие „Реконструкция на водопроводната мрежа в село Езерче, община Цар Калоян“.

Доставка на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора и хора с увреждания.

15.02.2016 14:24:17

„Доставка на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора и хора с увреждания по проект на Община Цар Калоян „Достоен живот за всички”, финансиран по операция BG05M90P0001-2.002-0060-С001 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”

Доставка на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора и хора с увреждания.

29.01.2016 11:30:00

Публична покана ID 9049965 е оттеглена и действията по възлагане на поръчката се преустановяват.

„Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за офис - техника, за нуждите на Община Цар Калоян"

21.01.2016 15:14:00

„Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за офис - техника, за нуждите на Община Цар Калоян, по обособени позиции: - Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали - Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника

Периодично зареждане с течни горива (дизелово гориво,бензин А95H и пропан бутан) на автомобилите собственост на Община Цар Калоян

20.01.2016 15:36:00

Периодично зареждане с течни горива (дизелово гориво,бензин А95H и пропан бутан) на автомобилите собственост на Община Цар Калоян

проект „Достоен живот за всички”

21.12.2015 11:00:35

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала, и разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда”, в изпълнение на BG05M90P0001-2.002-0060-С001 за проект „Достоен живот за всички”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г”

Извършване на обществен превоз на пътници

14.12.2015 11:54:19

“Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия Цар Калоян - Разград от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Цар Калоян, съгласно маршрутни разписания МР 07101, МР 07102 и МР 07103

„Доставката на газьол за отопление / маркиран червен/ за нуждите на ОДЗ „Славейче” гр. Цар Калоян за отоплителен сезон на 2015-2016 год.”

19.10.2015 15:24:29

„Доставката на газьол за отопление / маркиран червен/ за нуждите на ОДЗ „Славейче” гр. Цар Калоян за отоплителен сезон на 2015-2016 год.”