Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Съобщение за публично отваряне на ценовите оферти

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 ЛИЦА И УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПО РЕДА НА ЗОП

С НОМЕР 00271-2016-0001

 

С ПРЕДМЕТ:  „Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Цар Калоян”, както следва:

              Обект 1: „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство към СОУ „Христо Ботев” - гр. Цар Калоян“;

              Обект 2: „Реконструкция на спортна и детски площадки в с. Езерче, община Цар Калоян”обхващащ два подобекта:

-           Подобект 1: „Реконструкция на спортна площадка на ОУ „Паисий Хилендарски” в с. Езерче, община Цар Калоян”;

-           Подобект 2: „Реконструкция на детски площадки на ЦДГ в с. Езерче, община Цар Калоян” - 3 броя детски площадки;

              Обект 3: „Рехабилитация на детски площадки и съоръжения за игра в ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян“ - пет детски площадки;

              Обект 4: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Славейче”  гр.  Цар Калоян” , открита с Решение  № 175/06.04.2016г.  на  Кмета на община Цар Калоян.

СЪОБЩЕНИЕ

 

                                                                                               Уважаеми дами и господа,          

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Комисията обявява :

1.  Публичното отваряне на ценовите предложения ще се извърши на 26.05.2016г. от 10:00ч. заседателната зала в сградата на Община Цар Калоян.

2. Резултати от оценка на допуснатите оферти: 

 „ ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД,гр. Шумен

Комплексна оценка (КО) = ОС1 + OС2 + ОРП + ОЦ

/по всички други показатели, различни от цената съгл. чл.69а ал2 т.3 от ЗОП/

        ОС1– „Срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти“

        ОС1= (Amin / Ai) х 20 = (32/32)х20= 20

 

        ОС2 „Срок за отстраняване на забележки/нередности“

        ОС2= (Amin / Ai) х 10 = (1/1) х 10 = 10

 

         ОРП „Работна програма“ –  20 т.

 

гр. Цар Калоян

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Председател на Комисията …………………..

                                                / Е. Халил /