"Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за обект: "Изграждане на Кухня за социален патронаж и зала за тържества в УПИ XI, кв.24, по КККР на гр.Цар Калоян, Община Цар Калоян, ул."Христо Ботев" №11“

 

 

"Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за обект: "Изграждане на Кухня за социален патронаж и зала за тържества в УПИ XI, кв.24,по КККР на гр.Цар Калоян, Община Цар Калоян, ул."Христо Ботев" №11

 

 

Обявление

12.06.2020 16:04:26