Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Съобщение за публично отваряне на ценовите оферти

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 ЛИЦА И УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПО РЕДА НА ЗОП

С НОМЕР 00271-2016-0003

 

С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Канализация на гр. Цар Калоян – I етап на строителство (изменение в обхвата на чл.154 ал.2 т.8 ЗУТ) Подобект: Гл. клон II, кл. 69, кл.60, кл.66, кл.68, кл. 65, кл.63, кл. 59, кл.57, кл. 42, кл. 41, кл.47 “ ,  открита с Решение  № 284/18.08.2016г.  на  Кмета на Община Цар Калоян.

СЪОБЩЕНИЕ

 

                                                                 

         На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че комисията назначена със заповед №296/16.09.2016 г. , ще отвори ценовите оферти за участие по горепосочената процедура на  06.10.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Община Цар Калоян, с адрес:гр. Цар Калоян,пл. «Демокрация», № 1, Общинска администрация, заседателна зала, ет. 2

   

         На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване  на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Председател на Комисията : п

                                                / инж. Марина  Хаджиева /