Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Съобщение за публично отваряне на ценовите оферти

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 ЛИЦА И УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПО РЕДА НА ЗОП

С НОМЕР 00271-2016-0002

 

С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче, Община Цар Калоян” по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”,  открита с Решение  № 177/07.04.2016г.  на  Кмета на община Цар Калоян.

СЪОБЩЕНИЕ

 

                                                                                               Уважаеми дами и господа,          

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Комисията обявява :

I.  Публичното отваряне на ценовите предложения ще се извърши на 13.06.2016г. от 10:00ч. заседателната зала в сградата на Община Цар Калоян.

II. Резултати от оценка на допуснатите оферти: 

     1. Участник „ЕС ПИ ЕМ КОНСУЛТ” ООД” е 39,99 точки:

 

Тп = СИПП 13,33 + ВР  10+ СИТП  6.66+ СИЕС 10 = 39,99

 

- Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП, предложен от участника: 3 дни

СИПП = Cmin/Cn x 20= 2/3X20=13,33;

 

- Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР), предложен от участника :1 ден

ВР= Cmin/Cn x 10=1/1X10=10;

 

- Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП), предложен от участника: 3 дни

СИТП = Cmin/Cn x 10 = 2/3X10 = 6.66

 

- Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС), предложен от участника: 1 ден

СИЕС = Cmin/Cn x 10 =1/1X10 =10

 

2.Участник „Е АВАНГАРД ПРОЕКТ КОНСУЛТ ” ЕООД  е 50 точки:

 

Тп = СИПП 20 + ВР  10+ СИТП  10+ СИЕС 10 = 50

 

- Срок за изготвяне на проектно предложение (СИПП, предложен от участника: 2 дни

СИПП = Cmin/Cn x 20= 2/2X20=20;

 

- Време за реакция при необходимост от разяснения по изготвения проект (ВР): 1 ден

ВР= Cmin/Cn x 10=1/1X10=10;

 

- Срок за изготвяне на тръжни процедури (СИТП): 2 дни

 

СИТП = Cmin/Cn x 10 = 2/2X10 = 10

 

- Срок за изготвяне на експертно становище (СИЕС): 1 ден

 

СИЕС = Cmin/Cn x 10 =1/1X10 =10

 

гр. Цар Калоян

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Председател на Комисията …………………..

                                                / Е. Халил /