Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията, на община Цар Калоян”

 „Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Цар Калоян”, както следва:

              Обект 1:„Рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство към СОУ „Христо Ботев” - гр. Цар Калоян“;

               Обект 2:„Реконструкция на спортна и детски площадки в с. Езерче, община Цар Калоян”обхващащ два подобекта:

-           Подобект 1: „Реконструкция на спортна площадка на ОУ „Паисий Хилендарски” в с. Езерче, община Цар Калоян”;

-           Подобект 2: „Реконструкция на детски площадки на ЦДГ в с. Езерче, община Цар Калоян” - 3 броя детски площадки;

              Обект 3: „Рехабилитация на детски площадки и съоръжения за игра в ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян“ - пет детски площадки;

              Обект 4: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Славейче”  гр.  Цар Калоян”, 

Обявление

06.04.2016 13:31:21