„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Канализация на гр. Цар Калоян – I етап на строителство Подобект: Гл. клон II, кл. 69, кл.60, кл.66, кл.68, кл. 65, кл.63, кл. 59, кл.57, кл. 42, кл. 41, кл.47 “

 

ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С  ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Канализация на гр. Цар Калоян – I етап на строителство (изменение в обхвата на чл.154 ал.2 т.8 ЗУТ) Подобект: Гл. клон II, кл. 69, кл.60, кл.66, кл.68, кл. 65, кл.63, кл. 59, кл.57, кл. 42, кл. 41, кл.47 “

Обявление

18.08.2016 17:29:37