Доставка на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора и хора с увреждания.

„Доставка на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора и хора с увреждания  по проект на Община Цар Калоян „Достоен живот за всички”, финансиран по операция BG05M90P0001-2.002-0060-С001 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”

Публична покана ID 9049965 е оттеглена и действията по възлагане на поръчката се преустановяват.