Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“ по договор № BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”

 

 

„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“ по договор № BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”, по обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици в град Цар Калоян, община Цар Калоян

 

Обособена позиция № 2: Извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици в село Езерче, община Цар Калоян

 

 

Обявление

10.10.2019 09:58:58