Пазарни консултации

Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян”, Втори етап – „Благоустрояване на прилежащо пространство“.

02.08.2019 11:28:48

Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян”, Втори етап – „Благоустрояване на прилежащо пространство“.

„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“

10.07.2019 16:22:45

„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“ по договор № BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици в град Цар Калоян, община Цар Калоян, Обособена позиция № 2: Извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици в село Езерче, община Цар Калоян

„Рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян”, Първи етап – „Игрище за мини футбол“

02.07.2018 16:01:21

„Рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян”, Първи етап – „Игрище за мини футбол“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Обект: Реконструкция на съществуващия път RAZ1160 "Цар Калоян-Граница общ.(Цар Калоян-Ветово)",Община Цар Калоян

11.07.2017 17:13:02

Обект: Реконструкция на съществуващия път RAZ1160 "Цар Калоян-Граница общ.(Цар Калоян-Ветово)",Община Цар Калоян Част: Електро-канална мрежа – 172 м.

„Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян“

16.09.2016 17:45:00

„Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян“

„Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян“

16.09.2016 17:40:55

„Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян“