Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче, Община Цар Калоян”

07.04.2016 15:27:13

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче, Община Цар Калоян” по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”

Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията, на община Цар Калоян”

06.04.2016 13:24:43

„Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Цар Калоян”, както следва: Обект 1: „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство към СОУ „Христо Ботев” - гр. Цар Калоян“; Обект 2: „Реконструкция на спортна и детски площадки в с. Езерче, община Цар Калоян”обхващащ два подобекта: - Подобект 1: „Реконструкция на спортна площадка на ОУ „Паисий Хилендарски” в с. Езерче, община Цар Калоян”; - Подобект 2: „Реконструкция на детски площадки на ЦДГ в с. Езерче, община Цар Калоян” - 3 броя детски площадки; Обект 3: „Рехабилитация на детски площадки и съоръжения за игра в ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян“ - пет детски площадки; Обект 4: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян”,